Sveiks, KoDarīt.lv apmeklētāj!

Šobrīd mūsu meklētājā notiek uzlabojumu un jauninājumu ieviešana, lai Tev būtu vieglāk, ērtāk un interesantāk apmeklēt KoDarīt.lv! Kā globālus jaunumus var minēt to, ka esam ieviesuši iespēju atzīmēt atpūtas vietas kartē. Portāla apmeklētājiem tas dos papildus iespējas meklēt vēlamās vietas'pēc to atrašanās vietas, bet vietu īpašniekiem, tas dos papildus interesi par Jūsu atpūtas vietu. Vēl, lai apmeklētāji ātri un ērti varētu uzzināt par visu jauno, kas noticis KoDarīt.lv, esam izveidojuši sadaļu Kodarīt.lv Jaunumi. 

 

Daži jaunumi:

 - Tagad mums vari sekot līdz sociālajos tīklos (twitter, draugiem.lv, facebook

 - Tagad Tu sev interesējošo atpūtas vietu, viesu māju, auto nomu un tml. vari sameklēt arī

   kartē. Savukārt pakalpojumu sniedzējus aicinām aktīvi atzīmēt savu objektu kartē!

 - Sadaļā Dabas objekti atpūtas vietas espējams meklēt pēc Latvijas dabas  

    objektiem (upēm, ezeriem utt.)

 - Izmanto SkatSkat saiti, lai virtuāli apskatītos interesējošo vietu, piemēram,

  Jaunmoku pils

 - Esam ieviesuši Klientu Lojalitātes Programmu

Drīzumā gaidāmi vēl citi jaunumi!

 

 

Ja Tev ir kādi ieteikumi, komentāri, kritika, vai arī zini kādu vietu, kas nav atrodama www.kodarit.lv  meklētājā, tad informē mūs, rakstot [email protected] vai zvanot 29285345!

Tava KoDarīt.lv komanda