Liepājas rajons, Vaiņodes pag. 0,8 km Z no bij. Elkuzemes stacijas, starp bij. Dimantiem un bij. Rūšiem, 0,5 km Z no Stūriem, baltalkšņu krūmājā.